Напомена за Потврда за живот 2023

Внимание! Во 2023 потврда за живот повторно ќе мора да се испрати во оргинал преку писмо.

Aко вие, како лице со право на пензија од германско осигурување, живеете во странство, секоја година добивате образец за потврда за живот заедно со информации за ускалдување на пензиите.

Овие дописи се во перидот јуни/јули 2023 се изработува машински и испраќа.

Доколку добивате повеќе пензии од различни пензиски осигурувања, можно е да ви бидат испратени неколку обрасци од потврдата за живот заедно со информации за усогласување на пензијата. Во овој случај, мора да ги пополните сите формулари за животната потврда и да го испратите оригиналот (не по факс или е-пошта) назад.

Доколку сте добиле информација за усогласување на пензијата без образец за потврда за живот значи дека потврдата за живот за таа година не е потребна. Нема потреба да превзимате нешто.

Напомена: Доколку живеете во земја во која е спроведено електронско ускладување, потврдата за живот нема да ја добивате редовно.

Овде станува збор за следните земји: Австраилија, Белгија, Бугарија, Данска, Финска, Франција, Израел, Италија, Луксембург, Холандија, Австрија, Полска, Шведска, Швајцарија, Словенија, Шпанија, Унгарија и Обединетото Кралство.

a) Потврдата за живот ја добивате преку пошта

Ако сте го примиле образецот за потврда за живот по пошта, проверете ги информациите во делот А. Вашите лични податоци се таму. Ако оваа информација е точна, ве молиме потпишете ја потврдата за живот на рака и потоа однесете го до соодветниот владин орган за проверка (Дел Б).

Доколку податоците повеќе не се тие, ве молиме внесете ги точните податоци во полето предвидено за него, потпишете ја потврдата за живот и однесете го на заверка кај соодветниот државен орган (дел Б).

Заверката се признава од следните органи:

 • сите власти, како што се полицијата, градските администрации (канцеларии за регистрација на населението, канцелариите на градоначалникот), институциите за пензиско осигурување, фондовите за здравсвтено осигурување
 • Финансиски иституции
 • Парохиски канцеларии, рабини
 • болници, црвен крст, поликлиники
 • нотари
 • германски претставништва во странство (амбасади, конзулати)
 • покрај тоа, има и места специфични за некои земји кои се дополнително дозволени и може да се најдат на нив rentenservice.de/LB/FAQ

Потоа испратете ја потврдата за живот во оргинал во плико на следната адреса (користете го приложениот плик за да го вратите известувањето за усогласување на пензијата): 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Германија

Потврдена потврда за живот е предуслов за понатамошна исплата на вашата германска пензија. Доколку комплетно пополнетиот формулар не стигне навреме, до 13.10.2023 година ќе престанеме да ја плаќаме пензијата.

b) Потврдата за живот не ви е испратена до средината на август 2023 година.

Доколку не сте ги добиле информациите за усогласување на пензијата до 18 август 2023 година, контактирајте ја пензиската служба (точните податоци за контакт се на крајот од оваа информација) или вашето надлежно пензиско осигурување и прашајте дали е потребна потврда за живот за таа година. Доколку добиете потврда дека е потребена потврда за живот за таа година, ќе го најдете соодветниот формулар на нашата веб-страница: rentenservice.de/LB/form

Ве молиме да ја потполните потврдата за живот, да ја потпишете своерачно и да ја однесете на заверка кај соодветен државен орган.

Заверката се признава од следните органи:

 • сите власти, како што се полицијата, градските администрации (канцеларии за регистрација на населението, канцелариите на градоначалникот), институциите за пензиско осигурување, фондовите за здравсвтено осигурување
 • Финансиски иституции
 • Парохиски канцеларии, рабини
 • болници, црвен крст, поликлиники
 • нотари
 • германски претставништва во странство (амбасади, конзулати)
 • покрај тоа, има и места специфични за некои земји кои се дополнително дозволени и може да се најдат на нив rentenservice.de/LB/FAQ

Потоа испратете ја потврдата за живот оргинал во плико на следната адреса:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Германија

Потврдена потврда за живот е предуслов за понатамошна исплата на вашата германска пензија. Доколку комплетно пополнетиот формулар не стигне навреме, до 13.10.2023 година ќе престанеме да ја плаќаме пензијата.

в) Личноста која го исполнува правото на пензија не е во состојба сама да ја потполни и/или потпише потврдата за живот

Доколку личноста која има право на пензија, ја изгуби способноста за пишување, не е во состојба сама да ја потполни потврдата за живот, со потврдата за живот мора да се приложи потврда и за тоа.

Доколку личноста која има право на пензија не е во состојба од здравствени причини сама да ја потполни потврдата за живот, во делот Б треба да се наведе особа која потврдата за живот ја донела за заверка кај државен орган. Доказ кој одговара (нпр. лекарско оправдување) мора да биде приложено со потврдата за живот.

d) Лицето со стекнато право на пензија е починато

Ве молиме што побрзо да го испратете датумот на смрт на лицето со право на пензија на пензискиот сервис.

Доколку сте во можност да го направите тоа, ве молиме користете го известувањето за промени за пензиската служба.

Контакт:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Германија
Телефон:   +49 221 56 92-777
Веб-страна:  rentenservice.de/LB