Napomena vezana za Potvrdu o život 2023

Pažnja! U 2023. godini potvrda o životu moraće se ponovo poslati u originalu putem pisma.

Ako Vi, kao lice sa pravom na penziju njemačkog osiguranja, živite u inostranstvu, u principu svake godine dobijate obrazac za potvrdu o životu zajedno sa informacijom o usklađivanju penzije.

Ovi dopisi se u periodu jun/jul 2023. mašinski izrađuju i šalju.

Ukoliko dobijate više penzija od različitih penzionih osiguranja, moguće je da će Vam, zajedno sa informacijom o usklađivanju penzije, biti poslato više obrazaca za potvrdu o životu. U tom slučaju morate popuniti sve obrasce za potvrdu o životu i original (ne putem faksa ili e-pošte) pošaljete nazad.

Ukoliko ste dobili saopštenje o prilagođavanju penzije bez obrasca Potvrde o životu, to znači da Potvrda o životu za tu godinu nije potrebna. U tom slučaju ne treba ništa više uraditi.

Napomena: Ako živite u zemlji u kojoj je urađeno elektronsko prilagođavanje, nećete redovno dobijati potvrdu o životu.

Ovdje se radi o slijedećim zemljama: Australija, Belgija, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Izrael, Italija, Hrvatska, Luksemburg, Holandija, Austrija, Poljska, Švedska, Švajcarska, Slovenija, Španija, Mađarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

a) Dobili ste potvrdu o životu putem pošte

Ukoliko ste dobili obrazac Potvrde o životu poštom, provjerite navode u dijelu A. Tu se nalaze Vaši lični podaci. Ako su te informacije tačne, molimo Vas svojeručno potpišete Potvrdu o životu, a zatim je odnesite na potvrđivanje odgovarajućem državnom organu (dio B).

Ukoliko podaci više nisu tačni. molimo Vas da u za to predviđeno polje unesete tačne podatke, svojeručno potpišete potvrdu o životu i odnesete na potvrđivanje odgovarajućem državnom organu (dio B).

 • svi organi, kao što su policija, gradske uprave (kancelarije za prijavu stanovništva, kancelarije gradonačelnika), ustanove penzijskog osiguranja, fondovi zdravstvenog osiguranja
 • finansijske institucije
 • parohijske kancelarije, rabinati
 • bolnice, Crveni krst, poliklinike
 • notari
 • njemačka predstavništva u inostranstvu (ambasade, konzulati)
 • pored toga, postoje i mjesta specifična za neke zemlje koja su dodatno dozvoljena i mogu se naći na rentenservice.de/LB/FAQ

Zatim pošaljite potvrdu o životu u originalu u koverti za pismo na sljedeću adresu (koristite priloženu kovertu za povratne pošiljke Vašeg saopštenja o usklađivanju penzije): 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Njemačka

Potvrđena potvrda o životu je preduslov za dalju isplatu Vaše njemačke penzije. Ukoliko potpuno popunjeni obrazac ne pristigne na vrijeme, do 13.10.2023, prestaćemo sa isplatom penzije.

b) Potvrda o životu Vam nije poslata do sredine avgusta 2023.

Ako Vam saopštenje o usklađivanju penzije nije stiglo do 18. avgusta 2023., kontaktirajte Penzijski servis (tačni podaci za kontakt nalaze se na kraju ovog saopštenja) ili Vaše nadležno penzijsko osiguranje i raspitajte se da li je za tu godinu potrebna potvrda o životu. Ukoliko dobijete potvrdu da je za tu godinu potrebna potvrda o životu, odgovarajući obrazac pronaći ćete na našoj internet stranici: rentenservice.de/LB/form

Molimo Vas da popunite Potvrdu o životu, svojeručno je potpišete i odnesete na ovjeru kod odgovarajućeg državnog organa.

Priznaje se ovjera sljedećih državnih organa

 • svi organi, kao što su policija, gradske uprave (kancelarije za prijavu stanovništva, kancelarije gradonačelnika), ustanove penzijskog osiguranja, fondovi zdravstvenog osiguranja
 • finansijske institucije
 • parohijske kancelarije, rabinati
 • bolnice, Crveni krst, poliklinike
 • notari
 • njemačka predstavništva u inostranstvu (ambasade, konzulati)
 • pored toga, postoje i mjesta specifična za neke zemlje koja su dodatno dozvoljena i mogu se naći na rentenservice.de/LB/FAQ

Zatim pošaljite potvrdu o životu u originalu u koverti za pismo na sljedeću adresu:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Njemačka

Potvrđena potvrda o životu je preduslov za dalju isplatu Vaše njemačke penzije. Ukoliko potpuno popunjeni obrazac ne pristigne na vrijeme, do 13.10.2023, prestaćemo sa isplatom penzije.

c) Lice koje je nosilac prava na penziju nije u stanju samo popuniti i/ili potpisati potvrdu o životu

Ako lice koje je nosilac prava na penziju, zbog gubitka sposobnosti pisanja, nije u stanju samo popuniti Potvrdu o životu, uz Potvrdu o životu mora se priložiti i potvrda o tome.

Ako lice koje je nosilac prava na penziju iz zdravstvenih razloga nije u stanju samo popuniti Potvrdu o životu, u dijelu B treba navesti osobu koja je Potvrdu o životu donijela državnom organu na ovjeru. Odgovarajući dokaz (npr. opravdanje od ljekara) mora se priložiti uz Potvrdu o životu.

d) Lice s pravom na penziju je preminulo

Molimo Vas da što prije pošaljete Penzijskom servisu datum smrti.

Ako ste u mogućnosti da to uradite, molimo Vas da koristite obrazac Penzijskog servisa za obavještenje o promjeni.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Njemačka
Telefon:   +49 221 56 92-777
Internet stranica:  rentenservice.de/LB