Zum Seiteninhalt

Информации во врска со потврдата за живот 2021.

Ако имате право на германска пензија и живеете во странство, веројатно сте запознаени со годишната Потврда за живот што ќе ja добиете во јуни и ќе мора да ја потпишете и оригиналот да го испратите на Deutsche Post AG Renten Service.

 Со оглед на ситуацијата поради корона вирусот, во светот е многу ограничена слободата на движење, како на поединците, така и во случајот на посетување државни органи, банки и останати места. Поради тоа што е ограничена и можноста за добивање Потврда за живот, германските носители на осигурување и Deutsche Post AG, Пензиски сервис, договорија поедноставување во врска со Потврдата за живот за 2021 година, како и во 2020 година (види делови a – c)

Напомена: Доколку живеете во земја со која усогласувањето се спроведува по електронски пат, во тој случај не добивате Потврда за живот редовно.

Станува збор за следните земји: Белгија, Бугарија, Данска, Финска, Израел, Италија, Хрватска, Луксембург, Холандија, Австрија, Полска, Шведска, Швајцарија и Шпанија

Доколки сте добиле известување за прилагодување на пензија без образецот Потврда за живот, тоа значи дека потврдата за живот не е потребна за таа година. Во тој случај не треба ништо повеќе да правите.

a) Потврдата за живот Ви стигнала по пошта

Доколку образецот за Потврда за живот сте го добиле по пошта, проверете ги насоките во делот А. Тука ќе ги пронајдете сите информации кои ни се познати за Вас. Доколку овие информации се точни, Ве молиме своерачно да ја потпишете Потврдата за живот и да ја испратите назад на адресата Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Детални информации за контакт ќе најдете на крајот на ова известување.

Ве молиме Потврдата за живот да ја испратите најдоцна до 15 октомври 2021 година на адресата на Renten Service.

b) Не сте добиле потврда за живот до средината на август 2021 година

Доколку не добиете образец за Потврда за живот до средината на август 2021 година, тогаш можете и сами да ја преземете во Центарот за преземање на пензискиот сервис. Тука можете да го пронајдете Вашиот образец.

Ве молиме да ја пополните Потврдата за живот и своерачно да ја потпишете. Потврдата за живот испратете ја назад на адреса Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Детални информации за контакт ќе најдете на крајот на ова известување.

Ако не ја добиеме на време Вашата потврда за живот најдоцна до 15 октомври 2021 година, тогаш исплатата на Вашата пензија ќе биде запрена!

c) Пензионери кои не се во состојба сами да пополнат и потпишат Потврда за живот

Кога лицето кое прима пензија во моментот не е во состојба само да ја пополни Потврдата за живот, тогаш образецот може да го пополни и потпише член на семејството или овластено лице.

Во тој случај го молиме лицето кое ги внесува податоците за носителот на право на пензија и кое во својство на застапник ја потпишува Потврдата за живот да наведе и свои лични податоци (име/презиме, датум на раѓање, моминско презиме, адреса).

Доколку носителот на правото на пензија починал, Ве молиме што е можно побрзо да ни го испратите датумот на смрт. Ако сте во можност, Ве молиме да го користите образецот на пензискиот сервис за известување за промени.

Контакт:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Германија

Телефон: +49 (0)221 5692-777
Факс: +49 (0)69 65301510-865
Е-пошта:
LB2021@deutschepost.de