Указания за удостоверението за живот 2022

Внимание! Заверката на удостоверението за живот през 2022 г. е необходима отново!

Ако живеете в чужбина като лице, което има право на получаване на германска пенсия, ще получите годишно удостоверение за живот, което ще бъде изпратено след м. юни. То трябва да бъде подписано от Вас, потвърдено от официален орган и оригиналът да бъде изпратен обратно на Deutsche Post AG Renten Service.

Указание: Ако живеете в държава, с която се извършва електронно съпоставяне, тогава няма да получавате редовно удостоверение за живот.

Тези държави са: Белгия, България, Дания, Финландия, Франция, Израел, Италия, Хърватия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Полша, Швеция, Швейцария, Испания, Унгария и Обединеното кралство.

Ако сте получили уведомление за корекция на пенсията без формуляра за удостоверение за живот, през тази година не се изисква удостоверение за живот. В този случай не е необходимо да предприемате нищо.

а) Удостоверението за живот е получено по пощата

Ако сте получили формуляра за удостоверението за живот по пощата, моля, проверете информацията в част А. Там ще намерите цялата информация, която знаем за Вас. Ако тя е вярна, моля, подпишете част А от удостоверението за живот сами, заверете това от официален орган (част Б) и го изпратете обратно на Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Точните данни за контакт можете да намерите в края на тази информация.

Моля постарайте се да изпратите удостоверението за живот не по-късно от 14. октомври 2022 г. на Renten Service.

 

б) Удостоверението за живот не е получено от Вас до средата на август 2022 г.

Ако не сте получили известието за коригиране на пенсията и формуляра за удостоверение за живот до средата на август 2022 г., можете също да изтеглите удостоверението за живот сами от центъра за изтегляне на Renten Service. Това Ви отвежда до Вашия формуляр.

Моля, попълнете удостоверението за живот, подпишете го сами и го заверете от официален орган. Моля, изпратете удостоверението за живот обратно на Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Точните данни за контакт можете да намерите в края на тази информация.

Ако Вашето удостоверение за живот не пристигне при нас до 14. октомври 2022 г., изплащането на Вашата пенсия ще бъде спряно!

в) пенсионерът не може сам да попълни и подпише удостоверението за живот

Ако лицето, което има право на пенсия, не може сам да попълни удостоверението за живот поради невъзможност да пише, трябва да се представи удостоверение с удостоверение за живот.

Ако лицето, което има право на пенсия, не може да попълни удостоверението за живот по здравословни причини, лицето, което е разговаряло с официалния орган, трябва да бъде вписано в част Б. Съответното доказателство (например медицинско свидетелство) трябва да бъде представено с удостоверението за живот.

г) Ако лицето, което има право на пенсия, е починало

Моля изпратете възможно най-бързо датата на смъртта до Renten Service.  

Ако имате възможност, ползвайте за целта уведомлението за изменение на Renten Service:

Контакт:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Германия

Телефон: +49 (0)221 5692-777
Факс: +49 (0)69 6530 1510 865
Електронна поща:
LB2022@deutschepost.de